Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hondengedragstrainer Rinus

in deze algemene voorwaarden verstaan wij onder:

1 Opdrachtnemer Hondengedragstrainer Rinus hierna te vernoemen opdrachtnemer

1.2 Opdrachtgever: persoon, hondenbezitter die het intakeformulier en de algemene voorwaarden heeft gelezen en ondertekend, hierna te noemen opdrachtgever.

1.3 Intakeformulier: schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij opdrachtnemer de hond gaat begeleiden tegen een vooraf afgesproken vergoeding.

1.4 Probleemhonden: de hond(en) waarvoor de opdrachtgever de overeenkomst met de opdrachtnemer heeft gesloten.

Artikel2- Algemeen

2.1 Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk, indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer.

2.2 Opdrachtnemer behoudt zich ten alle tijden het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te wijzigen.

Artikel 3- Gezondheid

3.1 Honden dienen goed te zijn gevaccineerd. De eigenaar van de hond dient te kunnen tonen dat de hond is voorzien van een chipnummer.

3.2 Bij ziekte van de hond wordt er een regeling getroffen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Indien de hond weer gezond is, zal er door gegaan worden met de verdere begeleiding van de hond.

3.3.1Indien de opdrachtgever niet bereikbaar blijkt te zijn is hij/zij Opdrachtnemer gemachtigd om in geval van ziekte e.d op kosten van opdrachtgever een Dierenarts te consulteren.

3.4.2 Indien de situatie van de hond door blessure, ongeval of ziekte kritiek is, machtigt de opdrachtgever de opdrachtnemer om de hond direct de zorg te verlenen welke noodzakelijk is. De kosten die hieruit voortvloeien, tenzij aantoonbare nalatigheid wordt vastgesteld, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4- Rechten en Plichten opdrachtgever.

4.1 Opdrachtgever is verplicht het intakeformulier volledig en geheel naar waarheidsgetrouw in te vullen.

4.2 Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar de hond(en) waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevinden.

4.3 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de hond(en) aanwezig is (zijn) op de afgesproken dag en tijd. Indien de hond(en) niet aanwezig is (zijn) bij bezoek van de opdrachtnemer worden de kosten van de geplande begeleiding onverminderd in rekening gebracht.

4.4 Bij verhindering en/of annulering van een reeds geplande begeleiding dient de opdrachtgever 24 uur van te voren af te zeggen. Bij annulering later dan 24 uur van te voren, is de opdrachtnemer gerechtigd de voor de opdracht overeengekomen kosten in rekening te brengen.

4.5 Opdrachtgever dient W.A. verzekerd te zijn voor zijn hond(en)

4.6 De hond(en) waarvoor de overeenkomst is/zijn afgesloten wordt(en) door opdrachtnemer gedurende 60 minuten begeleid.

4.7 Opdrachtnemer is niet aan te merken als eigenaar van de hond(en). Opdrachtnemer is middels ondertekening van het intakeformulier door opdrachtgever gemachtigd om de hond(en) te begeleiden

4.8 Opdrachtnemer behoudt zich ten alle tijde het recht voor uitvoering van de opdracht op te schorten of te beëindigen, wanneer hij van mening is dat het onverantwoord is de hond te begeleiden.

4.9 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de dienst stop te zetten tijdens zijn/haar vakantie, vrije dagen en officiële feestdagen. Opdrachtnemer dient uiterlijk 2 weken voor zijn geplande vakantie en/of vrije dagen de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.

Artikel 5- Aansprakelijkheid

5.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, tenzij sprake is van van opzet of grove schuld van de zijde van opdrachtnemer.

5.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt doordat hij, bij uitvoering van de overeenkomst, is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

5.3 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor directe en/of gevolgschade is ten allen tijde uitgesloten.

5.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, wanneer hij de overeenkomst niet kan uitvoeren op grond van overmacht dan wel een ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet te voorziene omstandigheden zoals weersomstandigheden, familieomstandigheden, ziekte van opdrachtnemer etc.

5.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het weglopen van de hond(en) en daaruit ontstane schade van welk aard dan ook.

Artikel 6- Betalingen

6.1 Alle prijzen weergeven in de prijsopgave zijn inclusief B.T.W.

6.2 Betaling dient bij voorkeur voorafgaand aan uitvoering van de opdracht bij de boeking van Hondengedragstrainer Rinus te zijn voldaan, maar in ieder geval binnen 14 dagen.

Artikel 7- Geschillen en Toepasselijk Recht.

7.1 In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd. Dit tenzij binnen een maand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

7.2 Op de opdrachtovereenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing

Reacties 2

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.