Categorieën
Algemene Voorwaarden Kiezen voor een hond Probleemgedrag Wie ben ik?

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hondengedragstrainer Rinus

gedragstrainer
Hondengedragstrainer rinus

in deze algemene voorwaarden verstaan wij onder:

1 Opdrachtnemer Hondengedragstrainer Rinus hierna te vernoemen opdrachtnemer

1.2 Opdrachtgever: persoon, hondenbezitter die het intakeformulier en de algemene voorwaarden heeft gelezen en ondertekend, hierna te noemen opdrachtgever.

1.3 Intakeformulier: schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij opdrachtnemer de hond gaat begeleiden tegen een vooraf afgesproken vergoeding.

1.4 Probleemhonden: de hond(en) waarvoor de opdrachtgever de overeenkomst met de opdrachtnemer heeft gesloten.

Artikel2- Algemeen

2.1 Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk, indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer.

2.2 Opdrachtnemer behoudt zich ten alle tijden het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te wijzigen.

Artikel 3- Gezondheid

3.1 Honden dienen goed te zijn gevaccineerd. De eigenaar van de hond dient te kunnen tonen dat de hond is voorzien van een chipnummer.

3.2 Bij ziekte van de hond wordt er een regeling getroffen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Indien de hond weer gezond is, zal er door gegaan worden met de verdere begeleiding van de hond.

3.3.1Indien de opdrachtgever niet bereikbaar blijkt te zijn is hij/zij Opdrachtnemer gemachtigd om in geval van ziekte e.d op kosten van opdrachtgever een Dierenarts te consulteren.

3.4.2 Indien de situatie van de hond door blessure, ongeval of ziekte kritiek is, machtigt de opdrachtgever de opdrachtnemer om de hond direct de zorg te verlenen welke noodzakelijk is. De kosten die hieruit voortvloeien, tenzij aantoonbare nalatigheid wordt vastgesteld, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4- Rechten en Plichten opdrachtgever.

4.1 Opdrachtgever is verplicht het intakeformulier volledig en geheel naar waarheidsgetrouw in te vullen.

4.2 Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar de hond(en) waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevinden.

4.3 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de hond(en) aanwezig is (zijn) op de afgesproken dag en tijd. Indien de hond(en) niet aanwezig is (zijn) bij bezoek van de opdrachtnemer worden de kosten van de geplande begeleiding onverminderd in rekening gebracht.

4.4 Bij verhindering en/of annulering van een reeds geplande begeleiding dient de opdrachtgever 24 uur van te voren af te zeggen. Bij annulering later dan 24 uur van te voren, is de opdrachtnemer gerechtigd de voor de opdracht overeengekomen kosten in rekening te brengen.

4.5 Opdrachtgever dient W.A. verzekerd te zijn voor zijn hond(en)

4.6 De hond(en) waarvoor de overeenkomst is/zijn afgesloten wordt(en) door opdrachtnemer gedurende 60 minuten begeleid.

4.7 Opdrachtnemer is niet aan te merken als eigenaar van de hond(en). Opdrachtnemer is middels ondertekening van het intakeformulier door opdrachtgever gemachtigd om de hond(en) te begeleiden

4.8 Opdrachtnemer behoudt zich ten alle tijde het recht voor uitvoering van de opdracht op te schorten of te beëindigen, wanneer hij van mening is dat het onverantwoord is de hond te begeleiden.

4.9 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de dienst stop te zetten tijdens zijn/haar vakantie, vrije dagen en officiële feestdagen. Opdrachtnemer dient uiterlijk 2 weken voor zijn geplande vakantie en/of vrije dagen de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.

Artikel 5- Aansprakelijkheid

5.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, tenzij sprake is van van opzet of grove schuld van de zijde van opdrachtnemer.

5.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt doordat hij, bij uitvoering van de overeenkomst, is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

5.3 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor directe en/of gevolgschade is ten allen tijde uitgesloten.

5.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, wanneer hij de overeenkomst niet kan uitvoeren op grond van overmacht dan wel een ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet te voorziene omstandigheden zoals weersomstandigheden, familieomstandigheden, ziekte van opdrachtnemer etc.

5.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het weglopen van de hond(en) en daaruit ontstane schade van welk aard dan ook.

Artikel 6- Betalingen

6.1 Alle prijzen weergeven in de prijsopgave zijn inclusief B.T.W.

6.2 Betaling dient bij voorkeur voorafgaand aan uitvoering van de opdracht bij de boeking van Hondengedragstrainer Rinus te zijn voldaan, maar in ieder geval binnen 14 dagen.

Artikel 7- Geschillen en Toepasselijk Recht.

7.1 In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd. Dit tenzij binnen een maand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

7.2 Op de opdrachtovereenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing

© 2020 Hondenprobleemgedrag.nl

Powered by WordPress

Categorieën
Kiezen voor een hond

Wie eenmaal eigenaar van een hond is

Wie eenmaal eigenaar van een hond is, wil zijn viervoeter meestal niet meer missen. Zo verging het mij ook. Iedere hond die ik heb gehad, had een ander karakter, iedere hond had zijn eigenaardigheden en daardoor ook iets heel bijzonders. Waren niet altijd braaf, af en toe gaven zij aanleiding tot kleine ergernissen, maar waren altijd betrouwbaar, trouw en van een ontroerende aanhankelijkheid naar mij en mijn gezin.

Begroeting van het gezinslid, de komst van een vreemde, afgunst op het eten van een andere hond, afweer van of de aanval op soortgenoten, pijnen, onbehagen, angst, aan dit alles en nog veel meer geeft hij dit op verschillende wijze in zijn taal uitdrukking. In de loop van de tijd gaan we leren deze uitingen juist te beoordelen. Kennis van de hondentaal is bijzonder belangrijk. Rechtopstaande staart, gespitste oren, overeind staande haren en opgerichte kop vormen de imponeerhouding, de hond een onbekende of soortgenoot tegemoet treedt. Laat hij de kop hangen, oren plat en staart laag, dan is hij onderdanig naar zijn meerdere.

Zoeken van de nabijheid van mensen, afkeer van het alleen zijn, verdediging van alle gezinsleden tegen derden, wantrouwend of onvriendelijke handelingen van vreemde bezoekers, begroeting wanneer een gezinslid binnenkomt. Dit en vele dingen zijn roedelgewoonten. Die moeten wij respecteren door opvoeding in voor ons aangename te verdragen vormen brengen.

Een vreemde hond te lokken met lekkere hapjes vriendelijk te zijn handelt tactloos, dit ziet men helaas op vele hondenscholen. Tegenwoordig wordt er op vele hondencursussen de eigenaren geleerd dat zij, voordat men aanvangt met de lessen of alle eigenaren brokjes of ander soort beloningsbrokjes bij zich hebben. Men mag de hond niet meer corrigeren wanneer deze een bepaald gedrag vertoont, men moet dit gedrag negeren of belonen wat bijna altijd averechts werkt. Hond wordt of onzeker wat zich weer kan vertalen dat hij vervelend wordt of dat hij zijn eigen ding gaat doen tot ergernis van de eigenaar. De hond wil weten van zijn baas wat wel of niet mag, duidelijkheid.

Ik ben er absoluut niet op tegen dat een hond een beloningsbrokje krijgt, deze krijgt hij pas wanneer hij het commando heeft uitgevoerd die hem is opgedragen. Belangrijk is dat de hond met de stem wordt beloont en door aanraking van de hand, dit heeft meer effect dan een brokje.

Alle honden die ik heb gehad zijn allen opgevoed op de manier die ik dacht dat het goed was, iedere hond was weer anders dus iedere handeling die ik deed was ook bij weer anders. De honden die wij hebben gehad kwamen allemaal uit het asiel, honden met een “gedragsprobleem” wat absoluut niet het geval was. Waren honden met een sterk karakter maar ook een onderdanig karakter. Belangrijk is dat men de hond moet gaan lezen, je hond is een open boek mits je weet hoe je naar de hond moet kijken en waar opgelet moet worden.

Vaak wordt de hond niet begrepen door de eigenaar of wanneer men een gedragscursus doet op een hondenvereniging wordt de hond vaak afgeschilderd als een probleemgeval. Uitgezonderd de hondenscholen die wel op een duidelijke manier les geven waar eigenaren met een “gedragsprobleem” hond terecht kunnen waar dit gedrag wordt ingedamd door de eigenaren te leren hoe om te gaan met het gedrag van de hond maar dat de eigenaar ook gaat leren dat deze duidelijker naar zijn hond moet zijn.

Tegenwoordig moet men lief zijn voor onze hond, wordt op een menselijke manier getraind wat voor onze hond zeer onduidelijk is, hond begrijpt de baas niet maar andersom is dit ook het geval. Wat is er mis mee dat er met een slipketting getraind wordt, dit wordt afgedaan als een zware strafbehandeling voor de hond wat absoluut niet het geval is, men moet leren hoe te gaan handelen met een slipketting en hoe men deze moet gebruiken en wanneer men deze gaat gebruiken.

Bij alle klanten waar ik ben geweest heb ik gebruik gemaakt van een slipketting, of als de hond goed te bereiken is, kon ik dit ook af met een vaste halsband, daarvoor moet ik de hond lezen maar ook de eigenaren en overige gezinsleden die mij heel veel informatie geven, niet mondeling maar gedrag van hen en van de hond. Wat men tegenwoordig ook aanschaft zijn antitrektuigjes, dit wordt verkocht als zijnde dat uw hond niet meer trekt aan de lijn, geen wonder, want de voorpoten worden naar elkaar toegetrokken wat wel weer mag.

Wat ik eigenlijk wil aangeven, is dat men duidelijker naar onze hond moeten zijn, dat zijn wij wel naar onze medemens maar niet naar de hond.

Categorieën
Probleemgedrag

Omgang honden met gedragsproblemen

Honden met gedragsproblemen zijn honden die de leiding hebben overgenomen van de eigenaar of het gehele gezin, wij zien dit als een probleemgedrag.

Waarom zien wij dit als een gedragsprobleem? Hoe moeten wij hiermee omgaan? Wat doen wanneer het gedrag terug komt? In dit artikel probeer ik hierop een antwoord te geven.

Honden met een probleemgedrag, zoals wij dit zien, zijn honden die de leiding in het gehele gezin hebben overgenomen. Het is geen probleemgedrag, eigenaren zijn niet duidelijk naar de hond geweest, terwijl de hond het iedere maal dit wel aangeeft, maar wij de signalen niet of nooit hebben gezien of willen opvangen. Meestal begint dit al wanneer nieuwe eigenaren een pup aanschaffen, het wordt door ons zielig gevonden dat de pup zijn/haar broertjes of zusjes mist en wij de pup willen troosten en de pup overvoeren met in onze ogen alle liefde, waardoor wij en de pup de realiteit verliezen.

Vaak begint het gedrag te veranderen wanneer de pup begint met het wisselen van zijn melkgebit naar het blijvend gebit. Dit is gedragsverandering, de pup komt in de pubertijd. De pup mocht in het begin overal op en afspringen, in spullen bijten, grommen, blaffen en bijten naar de eigenaar of de overige gezinsleden, op de bank liggen.

Nu de hond een gedragsverandering ondergaat (pubertijd) vinden eigenaren dat de hond gedragsproblemen heeft, dat verholpen moet worden. De gedragingen die de hond vertoond zijn goed te verhelpen, eigenaren moeten hier voor open staan, eigenaren moeten veranderen, zij moeten weer de leiding overnemen.

Honden willen geleid worden, een roedelleider die beslissingen gaat nemen, maar, wanneer deze niet aanwezig is dan zal de hond dit op zich nemen, dit gedrag kan al beginnen wanneer de hond nog erg jong is, en waarschijnlijk een sterk karakter heeft.

Wordt er een pup aangeschaft dan moet de nieuwe eigenaar beseffen dat de pup al opgevoed is door de teef, zij is duidelijk geweest naar haar kroost. De nieuwe eigenaar moet deze rol overnemen en gelijk al regels stellen voor het gezin en voor de hond. Hoe gaan wij om met het nieuwe gezinslid. Duidelijkheid en grenzen aangeven. Een hond voedt je op zoals je je eigen kind opvoedt, duidelijke regels. De hond observeert je al wanneer je deze uit het nest haalt en binnen een dag heeft de pup al door wat voor vlees in de kuip deze heeft.

Eigenaren moeten leren dat zij beslissingen nemen, zij moeten leren om de eigen hond weer te leren lezen, observeren van de hond, kijken naar houding, oren en staart maar ook naar de bek en beharing, hoe loopt de hond, soepel of gespannen, maakt zich groot, hond geeft enorm veel informatie af, maar wijzelf geven de hond ook veel informatie. De hond is erg gefocust op gedragingen die wij als roedelleider vertonen.

Corrigeren van de hond wordt gedaan door gebruikmaking van stem en houding, wanneer de hond niet bereikt kan worden wanneer deze in een bepaalde modus zit dan zal de hond gecorrigeerd moeten worden door gebruikmaking van een slipband/ketting of een vaste band. wanneer de hond gecorrigeerd wordt blijf rustig en duidelijk, nooit gaan schreeuwen, dit is onmacht van de eigenaar waardoor de hond alleen maar meer in verzet komt. Met rust overzie je de situatie beter en is de hond beter te bereiken.

De hond verliest zijn leiderschap, zal zich hierbij neerleggen, maar kan ook het gevecht aangaan die voor de eigenaar als zeer vervelend en pijnlijk kan ervaren worden.